PODROBNÉ PRAVIDLÁ A ŠTATÚT MARKETINGOVEJ APLIKÁCIE FOTOSÚŤAŽ
(ďalej len "Aplikácia" alebo "Súťaž")

1.    Základné pojmy a pravidlá

1.1.    Usporiadateľ: Usporiadateľom Aplikácie je spoločnosť Hypo Consulting, s.r.o. so sídlom Tomášikova 23/C, 82101, Bratislava, Slovensko, IČO: 43992978 (ďalej len „Usporiadateľ“).
    Technickým správcom aplikácie je:
    Tomáš Mužík: Tábor, 39002, Čekanice, Průběžná 96, Česká republika,
    IČ: 75551071, DIČ: CZ9008191753 (ďalej len „Koordinátor“).

1.2.    Súťaž je hra o výhru na základe dodania najzaujímavejšej (najkrajšej, najoriginálnejšej) fotografie svojej obývacej izby za podmienok účasti, ktoré sú definované nižšie.

1.3.    Termín konania a platnosti:
    Súťaž prebieha v čase od 5.11. - do 10.12.2019 (vrátane) na webových stránkach a facebookovej stránke Usporiadateľa. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do Súťaže a hlasovať v súťaži.

1.4.     Facebooková stránka Usporiadateľa je: https://www.facebook.com/HypoConsulting.sk/
    Aplikácia je dostupná na webovej stránke 
https://www.hypoconsulting.sk/fotosutaz-pre-klientov

1.5.      Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba, ktorá je klientom Usporiadateľa (teda osoba, ktorej bola Usporiadateľom sprostredkovaná finančná služba), splní podmienky účasti v Súťaži a v čase platnosti Súťaže sa zaregistruje do Aplikácie. Hlasujúcim sa môže stať akákoľvek fyzická osoba (teda nemusí mať žiadny vzťah k Usporiadateľovi). Súťažiaci aj hlasujúci sú ďalej označovaní ako „Účastníci“.

1.6.      Registrácia znamená okamih, kedy sa Účastník registruje do Aplikácie, a to tak, že schváli prístup Aplikácia k základným údajom osobného profilu na Facebooku alebo sa zaregistruje svojím platným emailom a zároveň udelí Usporiadateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovenia článku 4. týchto pravidiel (ďalej len "Registračné údaje").

1.7.     Podmienky účasti v súťaži:

Pre platné zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby Súťažiaci vykonal všetky nasledujúci kroky:
     a) Zaregistrovať sa v aplikácií.
     b) Nahrať do Aplikácie súťažnú fotografiu svojej obývacej izby (súťažných fotografií môže Súťažiaci zaregistrovať viac).
     c) Dať „like'“ facebookovému príspevku, ktorým bola oznámená táto Súťaž.
     d) Je alebo sa stane „fanúšikom“ našej facebookovej stránky:
https://www.facebook.com/HypoConsulting.sk/

1.8.    Výherca:
    Po uplynutí termínu platnosti na Registráciu do súťaže bude víťaz určený nasledovne:
     a) V diváckej kategórii zvíťazí jeden Súťažiaci, ktorý bude mať pri svojej súťažnej fotografie najväčší počet hlasov.
     b) V kategórii odbornej poroty zvíťazia dvaja Súťažiaci, ktorých fotografiu vyberie podľa svojho uváženia odborná porota Usporiadateľa.

1.9.    Výhra:
     Každý výherca si može vybrať jednu z výhier zobrazných v Aplikácii, ktoré sú: skládací domček pre deti, stan pre deti, záhradný domček pre deti, poukážka v hodnote 100 Eur do obchodného domu Kika alebo Jysk alebo Ikea.
    
1.10.   Oznámenie o výhre bude Účastníkovi zaslaná na emailovú adresu alebo oznámená telefonicky do 14. dňa od skončenia platnosti súťaže. Víťazi budú tiež zverejnení na facebookovej stránke Usporiadateľa. Ak víťaz nebude reagovať na Oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Usporiadateľ v takom prípade vyberie ďalšieho Súťažiaceho v poradí.

1.11.   Spôsob odovzdania výhry
     Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercu na náklady Usporiadateľa.

1.12.   Emailová adresa Účastníka je primárna emailová adresa uvedená na facebookovom profile Účastníka.


2.    Všeobecná ustanovení

2.1.  Každý Účastník se může zaregistrovat do Aplikace jenom jedenkrát v průběhu doby platnosti Aplikace.
2.2.  Účastník nemůže vyhrát opakovaně.
2.3.  Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k Usporiadateľovi, ako i ku všetkým s ním spolupracujúcim spoločnostiam a agentúram, resp. tiež osoby takým osobám blízke. Za osobu blízku sú považované osoby uvedené v § 116 Občianskeho zákonníka.

2.4. Z Aplikace jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v Aplikaci uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením z Aplikace ztrácí Účastník nárok na předání Výhry, a to bez náhrady.
2.5.    Vyloučen z Aplikace je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do Aplikace uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do Aplikace přihlásí více než jedenkrát pod pozměněnou identitou.
2.6.    Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici tak, aby mohly být Výhercům předány náhradním způsobem; dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Aplikace, a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Aplikace včetně doby její platnosti či Aplikaci ukončit.
2.7.    Výhry v této Aplikaci nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhry, než která je Pořadatelem stanovena.
2.8.    Účast v Aplikaci ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
2.9.    Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně. Pořadatel je povinen každého Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci na e-mailovou adresu Výherce, kterou uvedl při vyplňování Registračního formuláře v rámci Registrace do Aplikace.
2.10.    Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
2.11.    Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Koordinátor.

3.    Reklamace v rámci Aplikace

3.1.    Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese www.hypoconsulting.sk nebo podány poštou či emailem na adresu sídla Pořadatele s nápisem na obálce či v předmětu " Fotousoutěž – stížnost".
3.2.    Všechny reklamace týkající se Aplikace budou řešeny Pořadatelem ve lhůtě třiceti dnů po obdržení písemné stížnosti.

4.    Spracování osobních údajů

4.1.    Účastí v aplikaci souhlasí Účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) do informačního systému Pořadatele a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. technického správce aplikace pro účely realizace aplikace a komunikace v rámci Soutěže a to po dobu 1 roku. Účastník bere na vědomí, že má práva, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání aplikace, má však za následek vyřazení účastníka z aplikace. V případě pochybností o dodržování povinností Společností se může obrátit na Společnost.


4.2.    Účasťou v aplikácii súhlasí Účastník so spracovaním osobných údajov Pořadatelem , ktorý je prevádzkovateľom informačného systému za účelom marketingového oslovenia a predkladania obchodných ponúk t. j. predovšetkým prezentácie našich služieb a sprostredkovávaných produktov, prieskum spokojnosti, servisné informácie pre klientov sprostredkovaných produktov a ďalšie akcie. Tento súhlas udeľujete za účelom spracovania identifikačných, kontaktných v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail, telefonický kontakt.  Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka, pokud je zpracovává. Tento súhlas udeľujete na dobu 6 rokov od jeho udelenia. Beriete na vedomie, že poskytnutie súhlasu je dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek odvolať aj bez udania dôvodu písomne na adresu nášho sídla alebo elektronicky na kontaktný e-mail. Do písomnej alebo e-mailovej žiadosti uveďte Vaše meno, priezvisko, telefonický a e-mailový kontakt - teda údaje, ktoré spracovávame. Prehlasuj    ete, že poskytnuté osobné údaje sú aktuálne a pravdivé. V prípade, že dôjde k ich zmene či neplatnosti, prosím, oznámte nám túto zmenu. Máte právo od nás požadovať vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov a máte právo na prístup k týmto osobným údajom.


4.3.    Účastní aplikace uděluje Pořadateli souhlas s užítím a zveřejněním jeho jména, příjmení, obec bydliště v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech v souvislosti s touto Soutěží a jeho výrobků a to po dobu 5 let od ukončení aplikace.


4.4.     Stane-li se Účastník Výhercem, dává Pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Aplikace, předáváním Výhry nebo jsou součástí soutěžní fotografie (dále jen "snímek") pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

4.5.    Účastník dává Pořadateli souhlas s bezplatným užitím své soutěžní fotografie pro komerční účely a zveřejnění na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.


4.6.    Naše zásady spracovania osobných údajov a kontatkné údaje pre správu údajo nájdete tu:
    https://www.hypoconsulting.sk/zakonne-informacie/ochrana-osobnych-udajov

5.    Závěrečná ustanovení

5.1.    Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti s Aplikaci. Tato Pravidla jsou v rámci Aplikace považována za jediná úplná a konečná.
5.2.    Úplná Pravidla Aplikace jsou po celou dobu její platnosti k dispozici v Aplikaci. Účast v Aplikaci je dobrovolná a Účastník svou účastí v Aplikaci vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.
5.3.    Registrací do Aplikace Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
5.4.    Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním, neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
5.5.    Tato Pravidla a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem Slovenska.

6.    Vyloučení odpovědnosti Facebook Inc. A

6.1.    Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, schválená, spravována nebo přidružena k sociální síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník Pořadateli, nikoli Facebooku.
6.2.    Společnost Facebook Inc. neposkytuje žádnou uživatelskou podporu ani odpovědi na stížnosti nebo podněty soutěžících. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěže musí být směřovány na Pořadatele, nikoliv Facebooku.

 

V Bratislavě dne 3.10.2019